LĪDZFINANSĒJUMI (LV)

Informējam, kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1523 un Nr.1462, bērni vecumā no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai var pretendēt uz pašvaldības, kā arī valsts līdzfinansējuma piešķiršanu.

Jāatzīmē, ka MK noteikumu Nr.1523 8. par pašvaldības atbalstu un Nr. 1462 13. par valsts atbalsta līdzekļi paredz, ka netiek piešķirti par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli privātās izglītības iestādes apmeklējuma dienu skaitam.

Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne:
1) veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa;
2) ja bērna vecāki izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes*.

*   ja bērna vecāki izglītības iestādi rakstiski informējuši, taču šādi attaisnota bērna prombūtne nedrīkst kopumā pārsniegt divus mēnešus (44 darba dienas) kalendāra gada laikā (pretējā gadījumā šādi attaisnots kavējums nav atzīstams par attaisnotu kavējumu).

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1462 1.punktu valsts atbalsta līdzekļi tiek piešķirti, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, bet pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādē nesaņem.