LĪDZFINANSĒJUMI (LV)

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, bērni vecumā no pusotra gada līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

Pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas atbilst bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam.

Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma:

  • bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa,
  • plānota prombūtne, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā, pirms kuras bērna likumīgie pārstāvji par to ir rakstiski informējuši izglītības iestādi.