SKOLAS PADOME

Skolas padomi veido skolas direktors, tās sastāvā ir skolotāji un viens bērnu vecāku pārstāvis no katras klases.
Visi pārstāvji ir ievēlēti, viņu pienākumos ir piedalīties skolas dzīvē un darbības attīstībā, apspriest ģimeņu viedokli, lai nodrošinātu saikni starp mācību un administratīvo personālu un citiem vecākiem, par tēmām, kas skar higiēnu, veselību, drošību, ēdināšanu skolā, ārpusskolas aktivitātēs u.c. jautājumus.