IESTĀDES

SKOLAS PADOME

Skolas padomi veido skolas direktors, tās sastāvā ir skolotāji un viens bērnu vecāku pārstāvis no katras klases.
Visi pārstāvji ir ievēlēti, viņu pienākumos ir piedalīties skolas dzīvē un darbības attīstībā, apspriest ģimeņu viedokli, lai nodrošinātu saikni starp mācību un administratīvo personālu un citiem vecākiem, par tēmām, kas skar higiēnu, veselību, drošību, ēdināšanu skolā, ārpusskolas aktivitātēs u.c. jautājumus.

VECĀKU VALDE

Biedrības APECEF izpildinstitūcija ir vecāku valde. Valde pārzina un vada biedrības darbu. Tā sastāv no pieciem valdes locekļiem, kas ievēlēti ikgadējā biedru kopsapulcē.
Valde regulāri tiekas, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus, kas saistīti ar skolas dzīvi (attīstības plānošanu, skolas celtniecības projektu plānošanu, budžeta sagatavošanu un izpildi u.c.).

Valdes locekļi šajā mācību gadā ir:

Valdes priekšsēdētājs: Didzis Kirstuks
Valdes locekļi: Alexei Smirnov, Anta Praņēviča, Dagnis Posums, Gunda Sproģe

E-pasts: board@ecolejulesverne.lv